Jesteś tutaj: Start / Rekrutacja

Rekrutacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

WOLNE MIEJSCE DO ODZIAŁU SPECJALNEGO DLA DZIECKA Z ORZECZECZEM O POTRZEBIE KSZTAŁCENIA SPECJALNEGO Z UWAGI NA NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ RUCHOWĄ, W TYM AFAZJĘ.


 

W związku z brakiem wolnych miejsc w Przedszkolu Miejskim nr 24 z Oddziałami Integracyjnymi i Specjalnymi rekrutacji uzupełniającej na rok szkolny 2021/2022 nie ogłasza się.

 


 

Artykuły

Link rekrutacja

28 lutego 2021

Szanowni Rodzice / Opiekunowie Prawni!

Informujemy, iż rekrutacja do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022 odbywa się elektronicznie. Poniżej umieszczamy link, który przekieruje Państwa bezpośrednio na stronę, za pomocą której składacie Państwo wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola.

https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

 

Liczba wolnych miejsc REKRUTACJA 2021/2022

1 marca 2021

Liczba wolnych miejsc do oddziałów ogólnodostępnych z edukacją włączającą: 11

Liczba wolnych miejsc dla dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego (w oddziale dla dzieci z niepełnosprawnością ruchową): 8

Zarządzenie Prezydenta Miasta Jaworzna

5 lutego 2021

https://nabordoprzedszkola.pl/jaworzno

 

 

Zarządzenie Nr ED.0050.26.2021
Prezydenta Miasta Jaworzna
z dnia 28 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego, postępowania
uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna oraz określenia
wzoru wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola miejskiego/oddziału przedszkolnego
w szkole podstawowej na rok szkolny 2021/2022.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity:
Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 3, art. 29 ust. 2 pkt 2, art. 130, 149-150,152-
154, 157-158, 161 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r.,
poz. 910 z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:


§ 1
1. Ustala się terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania
uzupełniającego do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna, na rok szkolny
2021/2022.

Lp. 

Rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1.

Składanie potwierdzeń o kontynuowaniu przez dziecko wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym

22 lutego 2021 r. - 28 lutego 2021 r.  - 
2.

Składanie wniosków o przyjęcie do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

1 marca 2021 r. - 12 marca 2021 r. 21 czerwca 2021 r. - 27czerwca 2021 r.
3.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych                i niezakwalifikowanych

31 marca 2021 r. godz. 12.00 5 lipca 2021 r. godz. 12.00
4. 

Składanie pisemnych potwierdzeń woli zapisu dziecka w przedszkolu, do którego dziecko zostało zakwalifikowane

31 marca 2021 r. - 7 kwietnia 2021 r. 5 lipca 2021 r. - 12 lipca 2021 r.
5.

Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych

12 kwietnia 2021 r. godz. 12.00 19 lipca 2021r. godz 12.00
6.

Procedura odwoławcza 

od 12 kwietnia 2021 r.  od 19 lipca 2021 r. 

2. Określa się wzór wniosku o przyjęcie dziecka do publicznego przedszkola prowadzonego przez
Gminę Miasta Jaworzna, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Ilekroć w zarządzeniu jest mowa o przedszkolu należy przez to rozumieć także oddział przedszkolny
w szkole podstawowej.


§ 3
1. Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 odbywa się za pośrednictwem systemu rekrutacji
elektronicznej.
2. W przypadku awarii systemu, nabór będzie prowadzony tradycyjnie w formie papierowej.
Dokument podpisano elektronicznie.


§ 4
Wykonanie zarządzenia powierzam dyrektorom przedszkoli oraz dyrektorom szkół podstawowych,
w których zorganizowano oddziały przedszkolne, prowadzonych przez Gminę Miasta Jaworzna.


§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


PREZYDENT MIASTA
JAWORZNA
Paweł Silbert

      

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2016-08-11
Data publikacji:2016-08-11
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:6110